ÚČETNÍ SERVIS

účetní servis

Našim klientům zaručujeme komplexní účetní servis, který zahrnuje včasnou, kvalitní a řádně vedenou účetní agendu nám svěřených nemovitostí. Servis, který je přizpůsoben individuálním potřebám každého klienta a který Vám zaručí minimum starostí. Důvěrnost nám svěřených informací o Vaší společnosti je pro nás samozřejmostí.

Účetní servis, který poskytujeme našim klientům, zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • vedeme podvojné účetnictví týkající se spravovaných nemovitostí podle uzavřené smlouvy, zajišťujeme průběžné vedení účetnictví
 • připravujeme podklady pro vypracování přiznání k dani z nemovitosti
 • vedeme přehled o hospodaření domu (účetní rozvaha a výsledovka)
 • jednou ročně zpracováváme kompletní roční uzávěrku s výkazem zisků a ztrát
 • kontrolujeme a hradíme dodavatelské faktury (zodpovídáme za věcnou správnost, náležitosti ze zákona, sjednanou cenu)
 • vedeme evidenci vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • vedeme předpis, výběr a evidenci plateb do provozního fondu a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytu a nebytových prostorů
 • evidujeme přehled neplatičů, zasíláme upomínky, připravujeme podklady pro žaloby a pomáháme při přípravě žalob
 • zpracováváme roční vyúčtování plateb za služby poskytované s užíváním bytových a nebytových jednotek jednotlivým vlastníkům podle platných předpisů včetně vyúčtování tepla, teplé užitkové vody
 • řešíme přeplatky a nedoplatky z vyúčtovaných služeb
 • upravujeme předpisy plateb záloh za služby spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtovaných záloh
 • zpracováváme mzdy statutárních a revizních orgánů (tzn. odměny představenstvu družstva, výboru popř. pověřenému vlastníkovi společenství vlastníků a kontrolní komisi)